تضمین کیفیت
واحد تضمین کیفیت شرکت سایا با استفاده از دستورالعمل ها وروشهای اجرایی وهمچنین دستور کارهای اجرایی وسایر اسناد کیفیت در تمام مراحل خرید متریال ومواد اولیه، تولید ،انبارش وبسته بندی ،ارسال قطعات و مواردی که مربوط به کیفیت قطعات میگردند نظارت کامل داشته وبرای عبور از هر مرحلهء اشاره شده نظارت و تائید واحد تضمین کیفیت وپرسنل کنترل کیفیت الزامی است.

این واحدآشنایی کامل و توانایی کنترل وبازرسی قطعات را بر اساس تمامی استاندارد های بین المللی از جمله DIN,ASME ,AWS,JIS,… ودر مورد قطعات کارخانجات سیمان استاندارد مخصوص F.L.SMITH را دارد.

با توجه به خط مشی کیفیت شرکت سایا که کسب اعتماد و رضایت کامل مشتریان و همچنین بهبود مستمر در تمامی فعالیتهای شرکت و درک و بکار گیری الزامات واستانداردهای جهانی میباشدایجاد یک عزم واراده مستمر برای بهبوددر فرایند تولید سرلوحه فعالیتهای این واحد میباشد.

واحد تضمین کیفیت در جهت رسیدن به اهداف خود فعالیتهای زیر رامشخص وبه مرحله اجرا گذاشته است:

1- بکار گیری نیروهای متخصص در زمینه بازرسی

2- برگزاری دوره های مستمر در شرکت وحضور در کلاسهای آموزشی مرتبط با فعالیتها

3- برگزاری جلسات کمیته تضمین کیفیت به منظور بررسی مسائل مربوط به کیفیت قطعات وسیستم مدیریت کیفیت پیشنهادات رسیده به دبیرخانه نظام مشارکت وپیگیری پیشرفت اقدامات اصلاحی وپیشگیرانه

4- تجزیه وتحلیل گزارشات فنون آماری واهداف کوتاه مدت به صورت دوره های شش ماهه واستفاده از آنها در راستای بهبود کیفیت

5- برگزاری جلسات متعدد با سایر واحدها وبررسی کیفیت قطعات واستفاده از نتایج حاصله در روند تولید قطعات بعدی ومشابه .

6- انجام تست وبازرسی پروژه های ساخت خارج از کارخانه و قطعات ریخته گری شده ومحصولات ساخت وسازو مدل ومتعلقات

7- صدور گواهینامه فنی مربوط به قطعات تولیدی وتحویل شده به مشتریان

8- برگزاری ممیزی های داخلی بصورت ماهیانه در واحد علاوه بر ممیزی های داخلی وخارجی کلی شرکت

9- تجزیه وتحلیل بر روی تست های متالوگرافی بصورت گسترده بر روی قطعات که در این زمینه فعالیت زیادی انجام شده

10- این واحد در راستای کسب رضایت مشتریان وحصول اطمینان ازکیفیت قطعات تولیدی در زمینه تستهای غیر مخرب و مخرب از توانمندیهای شرکتهای متخصص در این زمینه ودانشگاهی استفاده مینماید.ازجمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

الف) دانشگاه صنعتی اصفهان درزمینه متالوگرافی و تستهای مخرب

ب) مجتمع متالورژی رازی در زمینه بازرسی ومتالوگرافی وتست رپلیکا و تستهای مخرب

ج) شرکتهای متخصص درزمینه بازرسی وN.D.T مثل آزمونه فولاد وپایکاران و ناظران یکتا وایمن پرتو و...